Integritetspolicy

Integritetspolicy

Olivensjö Bil AB, org.nr 556374-9901 är personuppgiftsansvarig för hanteringen av dina uppgifter i enlighet med denna policy.
Vilken information samlar vi in?
De personuppgifter som vi behandlar är de uppgifter som du har lämnat till oss när du gör ett köp/lånar/provkör ett fordon eller när du har lämnat ditt fordon till oss för rekond/service/reparation. Informationen du lämnar kan vara till exempel ditt namn, registreringsnummer på ditt fordon, dina kontaktuppgifter, kortnummer eller ditt personnummer.
De personuppgifter som anges ovan kan vi komma att behandla om dig även i de fall någon annan lämnar in ditt fordon till oss för reparation eller service för din räkning. Om du lämnar in ett fordon som någon annan är registrerad ägare till eller om du representerar ett företag, behandlar vi ditt namn och dina uppgifter.
För vilka ändamål behandlar vi dina personuppgifter?
All insamling och behandling av personuppgifter sker i syfte att administrera och fullgöra våra åtaganden gentemot dig samt för att tillvarata våra rättigheter och uppfylla våra skyldigheter enligt lag eller avtal.
För att kunna fullgöra våra avtal med dig eller för att vidta åtgärder på begäran av dig innan avtal ingås behandlar vi följande personuppgifter för följande ändamål:
  • Vi behandlar ditt namn och dina kontaktuppgifter, ditt registreringsnummer, fordonsinformation, information om de produkter eller tjänster du köpt samt betalningsinformation (t.ex. kortnummer eller faktureringsadress) i syfte att administrera vårt kundförhållande, inklusive din betalning.
  • Vi behandlar uppgifter om ditt namn, ditt köp och dina kontaktuppgifter, uppgifter om ditt köp, registreringsnummer och eventuell fordonsinformation för att kunna hantera dina eventuella anspråk på ångerrätt, reklamation, krav eller garanti.
  • Vi behandlar uppgifter om ditt namn, personnummer och dina körkortsuppgifter samt uppgifter om din ekonomiska situation för att kunna fastställa din identitet när vi ingår avtal med dig, för behörighetskontroll av körkort och för att göra kreditprövningar. Behandlingen av ditt personnummer är klart motiverad med hänsyn till vikten av säker identifiering i samband med ingåendet av våra avtal och för att kunna lämna ut fordon i samband med provkörning.
  • När du har provkört/lånat ett fordon av oss behandlar vi uppgifter om ditt namn, dina kontaktuppgifter, vilken tidsperiod och vilket fordon du har disponerat så vi ska kunna administrera eller vidarefakturera eventuella böter, avgifter eller skador och liknande som är kopplat till den tid du disponerat fordonet.
För att fullgöra rättsliga förpliktelser:
Vi behandlar även dina uppgifter i den mån behandlingen är nödvändig för att följa tillämplig lagstiftning, myndighetsbeslut och eventuella andra rättsliga förpliktelser. Till exempel sparar vi ditt avtal med oss i den utsträckning det är nödvändigt för att följa gällande bokföringslag.
Vilka kan få tillgång till dina personuppgifter?
  • Vi kan komma att lämna ut ditt personnummer och ekonomisk information till kreditföretag för kreditupplysning.
  • Vi kan komma att lämna ut dina personuppgifter till försäkringsbolag när du köper ett fordon av oss.
  • Vi kan komma att lämna ut dina uppgifter till myndigheter för att det är nödvändigt eller för att de har rätt till information t.ex. för registrering av fordon i vägtrafikregistret.

Hur skyddar vi dina personuppgifter?

Vi har brandväggar och antivirusprogram för att skydda och förhindra obehöriga tillgång till vårt nätverk. Fysisk tillgång till data är lösenords skyddade.
Lagringstid för personuppgifter
Dina uppgifter sparas så länge du har en affärsrelation med oss och så länge det är nödvändigt med hänsyn till ändamålet med behandlingen. Efter avslutad relation sparar vi dina uppgifter i upp till 12 månader. I de fall det finns lagkrav på att spara uppgifter under längre tid så följer vi sådana lagar.
För bokföringsändamål sparar vi i enlighet med gällande bokföringslagstiftning information som krävs enligt sådan lag om vårt avtal med dig i sju år.
Vilka rättigheter har du?
Du har rätt att kontakta Olivensjö Bil AB för att begära tillgång till, rättelse eller radering av de personuppgifter som vi behandlar om dig. Du har även rätt att invända mot behandlingen eller begära att behandlingen ska begränsas.
Om du är missnöjd med Olivensjö Bils behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till Datainspektionen.

 
 
 
 

Kontaktuppgifter


0653-77 056
forsaljning@olivensjobil.se

Stationsgatan 44
​​​​​​​820 60 Delsbo